:: หน้าหลัก กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
 

:: กองทัพเรือ ::
:: นโยบายกองทัพเรือ ::
:: วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ::
:: หน่วยงานกองทัพเรือ ::
:: อีเมล์กองทัพเรือ ::
:: กระดานข่าวกองทัพเรือ ::
:: ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต ::
:: E-BOOK RTNA Library ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ช่องทางติดต่อ ชย.ทร. ::
 

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: หน้าหลักระบบงาน ชย.ทร. ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบบริหารสัญญา ::
:: ระบบติดตามงานตามแผน ::
:: ระบบบริการงานพิธี ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: การจัดการความรู้ ชย.ทร. ::
:: การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
:: สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: ใบรายงานซ่อมทำสายโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 
:: โครงสร้างของหน่วย ::
:: ข้อมูลผู้บริหาร ::
:: อำนาจหน้าที่ ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ::
:: ข้อมูลการติดต่อ ::
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
:: Question & Answer ::
:: Social Network ::
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
:: E-Service ::
:: แผนประกวดราคา-สอบราคา ::
:: ร่างเอกสารประกวดราคา ::
:: ประกวดราคา - สอบราคา ::
:: ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::
:: รับฟังความคิดเห็น ::

:: การมีส่วนร่วม NPD SERVICE APP ::

:: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ::
 

 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา ในปี พ.ศ. 2567”
 
ค่านิยมของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
 
คำขวัญในการปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“Duty Above All ภารกิจหน้าที่....เหนือสิ่งอื่นใด”
 
จริยธรรมองค์การของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“จงรักภักดี สามัคคี มีวินัย โปร่งใส ใช้เหตุผล ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ ตอบสนองสังคม”
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ
         
 
 
 
:: องค์กรคุณธรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กรมช่างโยธาทหารเรือ งป.๒๕๖๗
  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม งป.๒๕๖๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (๑)
  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม งป.๒๕๖๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (๒)
  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดฯ
  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม งป.๒๕๖๗
  รายชื่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บก.ชย.ทร. แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ งป.๒๕๖๗
  การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม งป.๒๕๖๗
 
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ ::
แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ
สามารถติดต่อสายด่วน ศบภ.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 1696 หรือเบอร์โทรศัพท์ ศบภ.หน่วยต่างๆ
ศบภ.ฐท.กท.- 02 411 3665 พื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ศบภ.ทรภ.1 - 038 438 008 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี และระยอง
ศบภ.ทรภ.2 - 074 325 804 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา
ศบภ.ทรภ.3 - 076 391 598 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
ศบภ.ฉก.นย.ภต. - 073 565 053 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส
ศบภ.นรข. - 042 511 894 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ศบภ.กปช.จต. - 039 312 117 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดจันทบุรีและตราด
สมัครสมาชิกข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: กิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567 กรมช่างโยธาทหารเรือ ดำเนินการการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ 67 (ครั้งที่ 2) เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลในหน่วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีสุขภาพที่แข็งแรง ควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่เหมาะสม และพัฒนาค่าดัชนีมวลกายให้เป็นไปตามมาตรฐาน (BMI) ไม่เกิน 24.9 ตามที่กองทัพเรือกำหนด บริเวณโดยรอบ กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ
 
เมื่อวันที่ 14 กรกกฎาคม 2567 กรมช่างโยธาทหารเรือจัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 7 กรกกฎาคม 2567 กรมช่างโยธาทหารเรือจัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 
ชย.ทร.กำหนดหมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต...
ชย.ทร. ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2567...
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๗...
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ป...
ชย.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร....
  :: ตารางกิจกรรมที่สำคัญ ::
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ::
  :: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ::
  :: ประกาศแผน ประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ...
ประกาศราคากลาง ซื้อบอลลูนไลท์
ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี...
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินไฟฟ้า ขนาด 60 KVA. แบบลากจูงได้...
  :: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ::
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีป...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโ...
ปรัปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบคร...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้น...
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบค...
  :: ประกาศประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศผู้ชนะงาน จ้างซ่อมทำรถบดอัด ตราอักษร CATER PILLAR ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๘ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้...
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร NEW HOLLAND ทะเบียนสมอ ๔๐๗๐๒ ของหน่วยบัญชากา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 60 kVA แบบลากจูงได้ ...
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด ๒๕ x ๕๐ เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ฐานทัพเรือพัง...
  :: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข ๔-๕ ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุท...
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชากา...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ปรับปรุงใหม่) ::
คู่มือการติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม...
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ...
คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ...
งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้องจัดจ้างเป็นงานจ้างก่อสร...
ทะเบียนอาคาร
ผู้รับจ้างจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 2.52 เท่า ของค่าขนส่งบนทางราบ...
มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ของเดิม) ::
  :: ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ::
  :: กิจกรรม การจัดการความรู้ ::
กิจกรรม การจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: องค์ความรู้ ::
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย รายละเอียดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และการนำเสนอผลง...
เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. (2562)...
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒...
หัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (2562)...
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน...
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   179133   ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61