รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 02101 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

ที่มา https://www.yotathai.com/passadu/12-12-65
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 0717
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   887333 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61