รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 02100 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว
คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา https://www.yotathai.com/yotanews/damaged-building1
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 2058
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   1039598 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61