รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 02096 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)
มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่มา https://www.yotathai.com/yotanews/fill-compaction
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 0524
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   984470 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61