รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 00132 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560
เพื่อให้การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้รวบรวมหนังสือแนวทางข้อหารือ หนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิมพ์หนังสือ “แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี2559-2560 ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและรวดเร็ว ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนทางราชการ
ที่มา https://www.yotathai.com/yotanews/local-guidelines-59-60
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   015281 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61