รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 00130 ::
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) ​รวบรวมโดย คณะทํางาน ส่วนบริหารการพัสดุ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ที่มา https://www.yotathai.com/passadu/terms-reference-tor
 
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 1010
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   015265 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61