รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 00129 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0300
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   015285 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61