ผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
พล.ร.ต.สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์
จก.ชย.ทร.
02 475 4400
สำนักงาน จก.ชย.ทร.
02 475 5083
 
น.อ.สมหมาย แสวงกิจ
รอง จก.ชย.ทร. (1)
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5535
น.อ.อดิเรก ฟุ้งลัดดา
รอง จก.ชย.ทร. (2)
087 998 6450
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4401

 
 
 
 
น.อ.สุรินทร์ เกษงาม
หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
085 247 4350
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4156
น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
รอง หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
081 456 1776
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4197
นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. ช่วยราชการ ชย.ทร.
น.อ.ชาตรี ตรงสวัสดิ์
นปก.กพ.ทร.
081 629 7241
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
น.อ.ชาคริต มานะจิตต์
นปก.กพ.ทร.
089 035 4187
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
นปก.กพ.ทร.
089 035 4839
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
หัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ

น.อ.อานนท์ ไทยจำนง
ผอ.กองแผนและโครงการ
081 354 4609
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4434

น.อ.สตางค์ ชุตาภา
ผอ.กองบริหารงานช่าง
087 998 9153
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5548
น.อ.วรกร สุขมงคล
ผอ.กองออกแบบ
089 035 4202
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4245

น.อ.เกรียงศักดิ์ พลหาญ
ผอ.กองงานโยธา
085 348 4183
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4415

น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ
หก.กองกำลังพลและธุรการ
082 197 4814
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5537

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา
หก.กองการพัสดุ
081 910 1479
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4934
น.อ.สมนึก พงษ์สิน
หก.กองงานเครื่องกล
089 028 5625
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4413
น.อ.พฤหัส ทรงประกอบ
หก.กองงานไฟฟ้า
091 876 9106
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4973

น.อ.ประสิทธิ์ สิงหวรวงศ์
หก.กองวิทยาการ
061 156 9554
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5545
น.ท.สมชาย อินทรกำจร
หน.การเงิน
086 500 7422
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5541
ร.อ.นัฐดนัย กิตติวรรณมาศ
หน.พระธรรมนูญ
062 619 6193
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4763
รองหัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ
น.อ.รวีกฤษฎิ์ ล้อเลิศวิไล
รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
091 716 4166
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5586
น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์
รอง ผอ.กองบริหารงานช่าง
085 940 4236
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5546
น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล
รอง ผอ.กองออกแบบ
086 789 7640
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4247
น.อ.ประจักษ์ สกุลพรรณ์
รอง ผอ.กองงานโยธา
098 835 4139
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4416
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   75401    ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61