แบบก่อสร้างอาคารของกองทัพเรือ
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้มีนโยบายในการดำเนินการรวบรวบแบบก่อสร้างที่กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างในมาตรฐานเดียวกันภายในพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอขออนุมัติก่อสร้างต่อกองทัพเรือ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยภายในรูปเล่มแบบก่อสร้างอาคารของกองทัพเรือ จะประกอบด้วย รูปทัศนียภาพของตัวอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดทำในรูปแบบสามมิติ แปลน ผังพื้น รูปด้าน ตลอดจนราคาค่าก่อสร้าง โดยแยกงานก่อสร้างเป็น ๙ ประเภท รวม ๓๐ แบบ
 
ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาประมาณการเฉพาะตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเท่านั้น ไม่รวมระบบสาธารณูปโภคและส่วนประกอบอื่นๆ โดยราคาดังกล่าวเป็น การประมาณการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และเป็นราคาวัสดุก่อสร้าง รวมค่าดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งในแต่ละปีค่าก่อสร้างจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ การประมาณการจะต้องบวกเพิ่มจากราคาที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จากราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด
 
การประมาณราคาของอาคารที่ออกแบบก่อสร้างใหม่ ให้คิดราคาจากพื้นที่ก่อสร้างของอาคารนั้นๆ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างในอัตรา ๑๒,๐๐๐.- บาท ต่อตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้างอาคารนั้นจำเป็นที่จะต้องเพิ่มงบประมาณของงานระบบสาธารณูปโภคภายนอก เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ตลอดจนงานภูมิสถาปัตย์ อีกร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าก่อสร้างอาคาร
 
เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหามีเป็นจำนวนมาก จึงได้พิจารณาดำเนินการตัดทอนข้อมูลในส่วนของแบบก่อสร้างที่ไม่มีความจำเป็นออกจากรูปเล่มแบบก่อสร้างอาคารของกองทัพเรือเป็นบางส่วน เพื่อความกะทัดรัดของรูปเล่มและดวกต่อการพิมพ์ ข้อมูลในส่วนที่ถูกตัดทอนออก เช่น แบบก่อสร้าง แบบงานระบบ แบบสาธารณูปโภค รวมถึงแบบสามมิติที่สามารถแสดงรายละเอียดของแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างละเอียด จะถูกบรรจุไว้ในแผ่น DVD ที่แนบและเว็บไซต์ภายในของกรมช่างโยธาทหารเรือ ในรูปแบบของไฟล์ที่นำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากส่วนขยายของรายการแบบก่อสร้างอาคารของกองทัพเรือ
 
รายการแบบก่อสร้างอาคารของกองทัพเรือ
       
๑. บ้านพัก
แบบหมายเลข
ค่าก่อสร้าง (ราคาปี ๒๕๕๔)
๕๔-๒-๐๓๔ , ๔๖-๒-๐๓๔
๓,๗๙๘,๐๐๐.- บาท
๔๖-๒-๐๓๕
๓,๒๖๙,๐๐๐.- บาท
๕๑-๒-๐๒๔
๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท
๒๐๕๓-๐๐๔
๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๒. อาคารพัก
๔๓-๒-๐๙๓
๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕๔-๒-๐๐๕
๘,๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๔๑-๒-๐๘๖
๑๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๕-๒-๐๓๑
๑๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕๒-๒-๐๒๙
๑๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๖-๒-๐๔๑
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๗-๒-๑๓๔
๕๘,๐๗๕,๐๐๐.- บาท
     
๓. กราบทหาร
๔๕-๒-๐๒๒
๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๖-๒-๐๔๔
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๐-๒-๐๕๗
๑๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๔. โรงเลี้ยง – โรงครัว
๔๔-๒-๐๙๐
๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๕-๒-๐๖๒
๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๕-๒-๐๖๒
๘,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๕-๒-๐๖๒
๑๐,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๕. อาคารที่ทำการ
๕๔-๒-๐๔๒
๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕๒-๒-๐๐๔
๗,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕๒-๒-๐๐๘
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๖. อาคารจอดรถยนต์
๕๒-๒-๐๘๖
๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๗, อาคารกองรักษาการณ์
๗.๑ อาคารกองรักษาการณ์ (๔๐ ตารางเมตร)
๔๗-๒-๐๕๙
๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๗.๒ อาคารกองรักษาการณ์ (๑๒๐ ตารางเมตร)
๓๙-๒-๐๓๙
๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๘. เสาธงราชนาวี
๓๘-๓-๐๖๕
๒๖๐,๐๐๐.- บาท
๔๐-๒-๐๗๘
๗๑๐,๐๐๐.- บาท
๓๘-๒-๐๓๔
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๙-๒-๐๓๖
๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
     
๙. รั้ว
๐๓๒๓-ก.
๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐.- บาท/เมตร
๐๓๗๗-ก.
๓,๐๐๐.- บาท/เมตร
๙.๓ รั้วอิฐ Block
๐๓๒๖-ก.
๐๓๒๖-ก.
๓,๐๐๐.- บาท/เมตร
๐๓๒๖-ก.
๓,๕๐๐.- บาท/เมตร
๙.๔ รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
๕๔-๓๐๙
๕๔-๓๐๙
๓,๑๐๐.- บาท/เมตร
และกำแพงกันดินด้านล่าง    
๕๔-๓๐๙
๓,๓๕๐.- บาท/เมตร
ไม่มีกำแพงกันดินด้านล่าง    
๕๔-๓๐๙
๔,๓๕๐.- บาท/เมตร
มีกำแพงกันดินด้านล่าง    
๕๔-๓๐๙
๔,๖๐๐.- บาท/เมตร
มีกำแพงกันดินด้านล่าง    
 
       
 
ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้