รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00209 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ให้การต้อนรับ สตน.ทร. ในโอกาสการเข้าตรวจสอบภายใน ชย.ทร. ประจำปี งป.62
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. ในโอกาสการเข้าตรวจสอบภายใน ชย.ทร. ประจำปี งป.62 ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.62 - 9 ส.ค.62 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสดุและด้านทรัพย์สิน และด้านระบบสารสนเทศ
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269626 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61